Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 §1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.cryptotech.com.pl, prowadzony jest przez firmę Cryptotech P.S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001010424, o kapitale akcyjnym 3 920 000,00 PLN, NIP PL 677-21-82-381, REGON 356357350
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 Definicje

 

 1. Sprzedawca - Cryptotech P.S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001010424, o kapitale akcyjnym
  3 920 000,00 PLN (opłaconym w całości), NIP PL 677-21-82-381, REGON 356357350
 2. Klient - każdy Przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43Kodeksu Cywilnego; który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.cryptotech.com.pl
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wraz z udostępnianym w ramach ceny oprogramowaniem (wyłącznie gdy oprogramowanie jest częścią Produktu).
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług.

 

 §3 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@cryptotech.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 (0)12 260 92 92, +48 501 324 500
 4. NIP Sprzedawcy: PL6772182381, REGON: 356357350
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 31 1750 1048 0000 0000 3548 2709
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00

 

§4 Wymagania techniczne

 

    1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

 

 §5 Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych identyfikacyjnych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta, w tym numer NIP.
 3. Ceny towarów w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, podatek VAT oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla Przedsiębiorców.

 

 §6 Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwę firmy, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres siedziby, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 §7 Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu (nie jest to konieczne na tym etapie, patrz pkt e. poniżej);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • oraz kliknąć przycisk „Zamawiam”,
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację,
 • kliknąć przycisk „Podsumowanie” następnie po sprawdzeniu danych kliknąć przycisk „potwierdzam zakup” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

     2.Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Zamawiający jest Przedsiębiorcą i dokonuje zamówienia na rzecz przedsiębiorstwa.
     3.Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym przesyłania złośliwego oprogramowania, prowadzenia wobec Sklepu działań hakerskich i innych podobnych.

 

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • przesyłka dostarczana do paczkomatu Inpost.
 • przesyłka kurierska realizowana przez firmę kurierską/firmy kurierskie wskazane na formularzu zamówienia,
 • odbiór osobisty pod adresem Sprzedawcy (z zastrzeżeniem § 9 pkt 7),

    2. W przypadku dostawy Produktu do Klienta za pośrednictwem Przewoźnika (przesyłka kurierska), Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności jest zobowiązany w momencie odbioru stwierdzić brak zewnętrznych oznak uszkodzenia przesyłki, a jeżeli takie oznaki wystąpią – sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń precyzyjnie wskazujący na braki przesyłki. Jeżeli Klient stwierdzi ubytek lub uszkodzenie Produktu na etapie późniejszym, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Natomiast w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy dostawie produktu do paczkomatu Inpost, należy zainicjować procedurę reklamacyjną podczas odbioru przesyłki ze skrytki postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu.

    3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy
 • płatność za pobraniem (tylko w przypadku wysyłki kurierem, dodatkowe opłaty za pobranie wynoszą odpowiednio: Inpost 2,50 zł, TNT 15,00 zł),
 • przedpłata przelewem,
 • płatność odroczona 7 dni przelewem (tylko po akceptacji Sprzedawcy),
 • płatność przelewem online,
 • płatność BLIK,
 • płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (w przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta).

        Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy: BNP Paribas Bank Polska S.A.
        nr konta: 31 1750 1048 0000 0000 3548 2709.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności przelewem online jest Autopay S.A.
 •  Płatności elektroniczne za pośrednictwem Autopay S.A. - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie internetowej autopay.pl.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie
  z wyborem Klienta za pośrednictwem Autopay S.A.
  Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   Autopay S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, kapitał zakładowy w wysokości 2 205 500 PLN w całości opłacony,

     5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

     6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 §9 Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia.
 2. Po kliknięciu w przesłany link potwierdzenia zamówienia następuje wyświetlenie witryny sklepu z informacją, że zamówienie zostało potwierdzone, co oznacza Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na podstawie przesłanej w e-mailu faktury proforma w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Sprzedający może jednostronnie odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą mailową na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki (pod adresem Sprzedawcy), Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Produktów w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości Produktów do odbioru - w przypadku braku odbioru przesyłki w powyższym terminie Sprzedający może jednostronnie odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą mailową na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu.
 • płatności odroczonej, Klient obowiązany jest dokonać przelewu w terminie wyznaczonym na fakturze – w przeciwnym razie Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od opóźnionych należności.

     4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

     5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku żądania Klienta dostaw częściowych, Sprzedawca ma prawo do naliczenia opłat od każdej odrębnej dostawy.

     6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

     7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

     8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

     9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

    10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

    11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

    12. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie Produktów.

 

 §10 Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzeczy i prawa wolne od wad.
 3. Produkty sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją na czas 12 miesięcy liczonych od momentu sprzedaży. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu lub do dostarczenia Produktu wolnego od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. Gwarancją nie jest objęte oprogramowanie. Sprzedawca nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie funkcjonować w każdej dowolnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Po stwierdzeniu usterki w zakupionym Produkcie należy:
  • zgłosić nieprawidłowe działanie produktu do działu serwisu i wsparcia technicznego pisząc na adres email techniczna@cryptotech.com.pl
  • wypełnić otrzymany e-mailem formularz zgłoszenia do naprawy zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.
  • dostarczyć uszkodzony towar w uzgodniony wcześniej sposób wraz ze zgłoszeniem do naprawy do siedziby Sprzedawcy,
  • towary bez wypełnionego zgłoszenia nie będą przyjmowane do naprawy.
  • jeśli zgłoszenie do naprawy okaże się bezzasadne (towar będzie sprawny), zgłaszający ponosi koszty kontroli oraz koszty przesyłki zwrotnej - min. 50 zł netto.
  • standardowy czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostawy do siedziby Sprzedawcy niesprawnego urządzenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia do naprawy. W szczególnych przypadkach czas naprawy może się wydłużyć o czas potrzebny do sprowadzenia niezbędnych części lub podzespołów od producenta o czym zgłaszający zostanie poinformowany.
 6. W przypadkach reklamacji innych niż usterka w zakupionym produkcie, Sprzedawca ustosunkuje do niej w terminie 14 dni od jej otrzymania
 7. Klientowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie oraz zakup ten nie ma charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia umowy w terminie 14 dni od daty zakupu.
 

 §11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

   

Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności                                                                            

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów pozostających w okresie od złożenia do realizacji Zamówienia. Pozostali Klienci są informowani o zmianie Regulaminu poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia wynikające z jednego Zamówienia - do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi w stosunku do Klienta odpowiedzialności z tytułu utraconych zysków ani korzyści.
 5. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na stronie Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl